FANDOM


NESEditar

CréditosEditar

Historia
Hideo Yoshizawa (Sakurazaki)
Guión interpretativo
Hideo Yoshizawa (Sakurazaki)
Faw
Image Illustrations
Runmaru
Trabajo artístico
Runmaru
Parco
Uma
Naga
Wild Tagou
Niwakamaru
Programación
Madoka Southernami
Masita
Asistente
Nosuke
Traducción
Kevin
Daniel
Diseño de sonido
More Yamasan
B. B.
Hakase
Director
Hideo Yoshizawa (Sakurazaki)

TurboGrafx 16Editar

CréditosEditar

Productor
Eiji Aoyama
Director
Yoshiyuki Kawaguchi
Diseño del programa
Ricky Sun Chi Wah
Sam Hau
Diseño gráfico
Matthew Yau H.M.
David Tang
Carlton Wong K.T.
Adam Siu Wai
Mensaje
Geshu Cho
Kenneth Sutherland
Loretta Hieh
Wendy Liu
Diseño de sonido
Makiko Tanifuji
Agradecimientos especiales
Masanori Wake
Kōji Matsuura
Toshiaki Takimoto
Yasuhiro Ichizawa